Политика конфиденциальности

Veikalu “Biotēkas” lojalitātes programmas privātuma politika

Lojalitātes programma: http://bioteka.lv/lv/lojalitates-programma/

1. Privātuma politikā lietotie jēdzieni.

Veikali “Biotēka” jeb mēs – SIA “Cintamani Baltic” (Reģ. Nr. LV40002085614).

Programmas dalībnieks jeb Jūs – pircējs, kas piedalās veikalu “Biotēka” klientu lojalitātes programmā.

Veikalu “Biotēka” lojalitātes programma jeb Programma – veikalos “Biotēka” īstenotā lojalitātes programma klientu kartes īpašniekiem.

Veikalu “Biotēka” lojalitātes programmas noteikumi jeb Noteikumi – noteikumi dalībai veikalu “Biotēka” īstenotajā lojalitātes programmā.

Klienta karte – Programmas dalībniekam izsniegta veikalu “Biotēka” klienta karte, kas nodrošina dalību veikalu “Biotēka” lojalitātes programmā.

Klienta anketa – papīra formā aizpildāma reģistrācijas anketa dalībai Programmā un klienta kartes saņemšanai, kā arī Programmas dalībnieka reģistrācijas datu precizēšanai. Aizpildīta klienta anketa ir iesniedzama jebkurā veikalā “Biotēka”.

Personas dati – Programmas dalībnieka personas dati, kurus SIA “Cintamani Baltic” apstrādā atbilstoši privātuma politikai. Personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot personas identificēšanai, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta.

Pirkuma dati – informācija par Jūsu pirkumiem veikalos “Biotēka” un interneta veikalā bio.lv (pirkumu vēsture, biežums, vieta, datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, kopējā pirkumu summa, lojalitātes programmas piedāvāto priekšrocību izmantošana, ar klienta karti piešķirto atlaižu summa), kas ir veikti, karšu lasītājā autorizējot Jums izsniegto klienta karti.

Reģistrācijas dati – Jūsu aizpildītajā klienta anketā norādītā informācija, kas nepieciešama dalībai Programmā (vārds, uzvārds, dzimšanas datums (diena, mēnesis), mobilā tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese).

Individuālie piedāvājumi – īpaši piedāvājumi Programmas dalībniekam, kas tiek sagatavoti, ja Programmas dalībnieks klienta anketā ir izteicis vēlmi saņemt šādus piedāvājumus un devis piekrišanu savu personas datu analizēšanai atbilstoši Privātuma politikai.

Privātuma politika jeb Politika – informācija par to, kā un kādiem mērķiem veikali “Biotēka” vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Jūsu kā Programmas dalībnieka personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Jums pārredzamā veidā.

Privātuma politikā neatrunātie jēdzieni tiek izmantoti saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu regulējumu.

2. Vispārīga informācija

Reģistrējoties dalībai veikalu “Biotēka” lojalitātes programmā, Jūs uzticat mums, SIA “Cintamani Baltic” (Reģ. Nr. LV40002085614), savus personas datus un piešķirat mums tiesības tos apstrādāt.

Ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem, šai Politikai vai atsevišķiem tās noteikumiem, mēs nevarēsim Jums dot iespēju piedalīties veikalu “Biotēka” lojalitātes programmā, jo nevarēsim nodrošināt Programmas darbību un nevarēsim Jums piešķirt Programmas priekšrocības.

Šajā Politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu personas datus mēs ievācam un apstrādājam, kādiem mērķiem tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam un citu informāciju par Jūsu datu apstrādi. Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt Politiku un, ja Jums ir papildu jautājumi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka gan Politika, gan Noteikumi var tikt grozīti, papildināti, atjaunoti, par ko SIA “Cintamani Baltic” informēs Jūs šīs Politikas 10. sadaļā norādītajā kārtībā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš.

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām.

Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā un Noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai.

Veikali “Biotēka” saņem un apstrādā Noteikumos un šajā Politikā minētos Jūsu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

  • mums saistošo līgumsaistību pildīšana;
  • Jūsu piekrišana, izmantot atsevišķas veikalu “Biotēka” lojalitātes programmas priekšrocības (reģistrācija dalībai preču un pakalpojumu loterijās, piekrišana informācijas saņemšanai par Programmas priekšrocībām un akcijām, piekrišana saņemt individuālos piedāvājumus) saskaņā ar Noteikumos paredzēto kārtību;
  • mūsu leģitīmo interešu nodrošināšana;
  • normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde (piemēram, organizējot preču un pakalpojumu loterijas Programmas dalībniekiem).
3. Reģistrācija dalībai veikalu “Biotēka” lojalitātes programmā

Reģistrējoties dalībai Programmā un piekrītot Noteikumiem, Jums obligāti jāsniedz veikalu “Biotēka” klientu anketā pieprasītie dati, pretējā gadījumā Jūs nevarēsiet piedalīties Programmā.

Veikalu “Biotēka” klienta anketa

Datu kategorijas

Jūsu veikala “Biotēka” klienta kartes numurs, vārds, uzvārds1, dzimšanas datums, e-pasta adrese un/vai mobilā tālruņa numurs2.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu piekrišana dalībai Programmā atbilstoši Noteikumos noteiktajai kārtībai.

Datu apstrādes termiņš

Viss laika periods, kamēr Jūs piedalāties Programmā. Lai nodrošinātu veikalu “Biotēka” leģitīmo interešu aizsardzību (pretenziju, sūdzību izskatīšana), kā arī informāciju par veikto datu apstrādi, uzglabāsim arī ilgāku periodu.

Piezīmes.

1 Jūsu vārda un uzvārda norādīšana ir obligāta, ja Jūs esat devis piekrišanu piedalīties Programmas dalībniekiem rīkotās preču un pakalpojumu loterijās. Šie dati ir nepieciešami, lai izpildītu preču un pakalpojumu loteriju norisi regulējošo normatīvo aktu prasību dokumentāli fiksēt loteriju laimētājus.

2 E-pasta adrese un mobilā tālruņa numurs var tikt norādīts alternatīvi, t.i., anketā jānorāda vismaz viens saziņas veids. Jūsu mobilā tālruņa numurs vai e-pasta adrese ir nepieciešama dalībai preču un pakalpojumu loterijās, komerciālu paziņojumu nosūtīšanai, ja Jūs esat piekritis to saņemšanai,kā arī saziņai ar Jums ārkārtas gadījumos (piemēram, ja ir atrasta vai pazaudēta klienta karte).

3.1. Kā un kādiem mērķiem mēs izmantojam Jūsu klienta anketas datus

Balstoties uz Jūsu iesniegtās veikalu “Biotēka” klienta anketas datiem, mēs veikalu “Biotēka” lojalitātes programmas datubāzē izveidojam unikālu Programmas dalībnieka profilu, kas nodrošina Jūsu dalību Programmā, Programmas priekšrocību piešķiršanu un Jūsu tiesību īstenošanu, ievērojot šo Politiku un Noteikumus.


Balstoties uz Jūsu sniegtajiem anketas datiem, mēs Jūs atpazīstam kā attiecīgās veikala “Biotēka” klienta kartes īpašnieku, piemēram, ja Jūs maināt nozaudētu vai nolietotu klienta karti pret jaunu, ja vēlaties aktualizēt vai mainīt savus datus, ja vēršaties pie mums saistībā ar attiecīgās personīgās informācijas iesniegšanu, un ar personas datu apstrādi saistīto tiesību īstenošanai u.tml.


Jūsu anketā norādītos kontaktinformācijas datus (e-pasta adresi, mobilā tālruņa numuru) mēs izmantojam sadarbībai ar Jums, piemēram, atbildot uz Jūsu pieprasījumiem, piezīmēm, sniedzot Jums būtisku informāciju par Programmu, Noteikumu un/ vai šīs Politikas izmaiņām.


Ļoti būtiski ir tas, lai Jūsu norādītie anketas dati būtu precīzi un pareizi. Ja Jūs norādīsiet nepareizus vai neprecīzus datus, tos aizmirsīsiet vai neaktualizēsiet, datiem mainoties, mums var rasties grūtības nodrošināt Jums ērtu Programmas priekšrocību izmantošanu vai Jūsu tiesību īstenošanu. Atsevišķos gadījumos mēs varam būt spiesti bloķēt Jūsu klienta karti un izbeigt Jūsu dalību Programmā, piemēram, ja mums radīsies nepieciešamība saņemt vai atjaunināt Programmas izpildei vajadzīgās Jūsu piekrišanas, bet mēs nevarēsim Jūs identificēt kā attiecīgās klienta kartes īpašnieku.


Par to, kā aktualizēt savas klienta anketas datus, ja tie ir mainījušies, varat uzzināt Politikas 6.2. sadaļā.


Pieņemot Jūsu aizpildīto klienta anketu, mēs uzskatām, ka Jūsu sniegtie dati ir precīzi un pareizi, bet visas Jūsu piekrišanas ir dotas saskaņā ar Jūsu brīvu gribu, rūpīgi iepazīstoties ar šo Politiku un Noteikumiem.

Ar savu parakstu Jūs apliecinat sniegto datu pareizību.

4. Programmas īstenošana un priekšrocību sniegšana

Īstenojot Programmu un piedāvājot Jums Programmas priekšrocības – preču pārdošanas akcijas, atlaides Programmas dalībniekiem, 5% uzkrājumu no pirkuma čeka “Biotēka” un 5% atlaidi pilnas summas precēm iepērkoties www.bio.lv– mēs papildus Jūsu reģistrācijas datiem apstrādājam Jūsu pirkuma datus – informāciju par Jūsu pirkumiem, kas ir veikti, karšu lasītājā autorizējot Jums izsniegto klienta karti.

Programmas priekšrocību sniegšanas mērķim apstrādājamie Jūsu pirkuma dati

Datu kategorijas

Jūsu klienta kartes numurs, veikala adrese, pirkuma datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, kopējā pirkumu cena (pēc visām piešķirtajām atlaidēm), ar klienta karti piešķirto atlaižu summa, Jums sniegto individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu.

Datu apstrādes pamats

Jūsu piekrišana dalībai Programmā saskaņā ar Noteikumos paredzēto kārtību, kā arī uz veikaliem “Biotēka” attiecināmu juridisku pienākumu izpilde, piemēram, saglabāt informāciju par pirkumiem.

Datu apstrādes termiņš

5 gadi pēc pirkuma veikšanas dienas.

4.1. Kā mēs izmantojam Jūsu pirkuma datus

Pirkuma datus lojalitātes programmas datubāzē mēs saglabājam 5 (piecus) gadus pēc pirkuma veikšanas dienas, bet, termiņam beidzoties, tos izdzēšam un/vai anonimizējam, t.i., neatgriezeniski atdalām no klienta kartes numura, Jūsu klientu anketas datiem un citas Jūs identificējošas informācijas.


Ja Jūsu dalība Programmā tiek izbeigta ātrāk nekā beidzas 5 (piecus) gadu pirkuma datu uzglabāšanas termiņš, mēs visus Jūsu klienta anketas datus un citu Jūs identificējošu informāciju izdzēšam, ja vien tie nav saglabājami, lai sasniegtu citus šajos Noteikumos vai Politikā paredzētos datu apstrādes mērķus.


Ja Jūs nozaudējat Jums izsniegto klienta karti, to nobloķējat vai maināt nozaudēšanas vai nolietošanās dēļ, Jums ir iespēja apvienot vecās un jaunās kartes datus (kā to izdarīt, lasiet Noteikumos). Sekmīgas apvienošanas gadījumā Jūsu vecās klienta kartes pirkuma dati tiks sasaistīti ar jaunās klienta kartes pirkuma datiem, bet Jūsu pirkuma datu vēsture tiks apstrādāta 5 gadu termiņā.

4.2. Datu profilēšana, īstenojot Programmu un sniedzot Programmas priekšrocības

Īstenojot Programmu un tiecoties sasniegt Noteikumos un šajā Politikā minētos mērķus, mēs izmantojam automatizētus personas datu (tai skaitā Jūsu pirkuma datu) analīzes rīkus, tai skaitā, veicot Jūsu datu profilēšanu. Mēs grupējam un analizējam Jūsu datus pēc iegādātajām precēm, apmeklētajiem veikaliem “Biotēka” un, ņemot vērā citas Jums raksturīgas pazīmes (piem., dzimumu, dzimšanas datumu, vārdu u. c.).

Jūsu pirkuma datu analīzi un profilēšanu mēs veicam Jūsu interesēs. Piemēram, lai izlabotu savā darbībā pieļautās neprecizitātes, ja pamanīsim, ka mūsu pircējiem tika piemērota nepareiza preces cena vai netika piemērota atlaide, pēc pirkuma datiem mēs varēsim identificēt pircējus (klienta kartes īpašniekus), kas iegādājās šīs preces, un kompensēt cenas atšķirību, ja tāda attiecīgajā situācijā būs radusies. Profilēšanu veicam arī nolūkā piešķirt Programmas priekšrocības noteiktu kategoriju pircējiem – dzimšanas dienu gaviļniekiem.


Ja Jūs iebilstat pret automatizētu Jūsu datu analīzi un profilēšanu šajā Politikas sadaļā minētajiem mērķiem, mēs respektēsim Jūsu iebildumu un ņemsim to vērā. Tomēr, ņemot vērā Programmas mērķus, Jūsu iebildums var nozīmēt to, ka mēs turpmāk nevarēsim Jums nodrošināt pilnvērtīgu dalību Programmā.

4.3. Programmas piedāvājumu un informācijas sniegšana

Ja, aizpildot klienta anketu, Jūs piekrītat Programmas piedāvājumu un paziņojumu saņemšanai, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, sniedzot Jums šādus piedāvājumus un paziņojumus: vispārējos Programmas jaunumus, informāciju par atlaidēm, akcijām, izpārdošanām, uzaicinājumus piedalīties akcijās un preču un pakalpojumu loterijās, uzaicinājumus izteikt Jūsu viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem u.tml. Programmas piedāvājumus un paziņojumus mēs nosūtām tikai atbilstoši Jūsu klienta anketā norādītajam saziņas veidam – uz mobilo tālruni vai e-pastu.


Vēršam Jūsu uzmanību, ka gadījumā, ja vēlēsieties saņemt piedāvājumus, izmantojot sociālos tīklus, mēs nodosim sociālā tīkla administratoram Jūsu kontaktinformācijas datus (tikai mobilā tālruņa pieslēguma numuru un/vai e-pasta adresi), lai administrators varētu Jūs identificēt sociālajā tīklā un pa sociālā tīkla kanālu nodot Jums mūsu piedāvājumus.

Programmas piedāvājumu un informācijas sniegšanas mērķim apstrādājamie personas dati

Datu kategorijas

Jūsu klienta kartes numurs, Jūsu vārds, e-pasta adrese un/vai mobilā tālruņa numurs, informācija par to, ka esat sociālā tīkla lietotājs, ja izvēlaties saņemt piedāvājumus, izmantojot sociālos tīklus.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu piekrišana saņemt Programmas piedāvājumus un informāciju.

Datu apstrādes termiņš

Kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana saņemt Programmas piedāvājumus un informāciju, bet ne ilgāk par Jūsu dalību Programmā. Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam saglabāt arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams mūsu interešu un tiesību aizsardzībai saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām un tik ilgi, cik tas vajadzīgs šim nolūkam.


Jūs varat jebkurā laikā atteikties no Programmas piedāvājumu un paziņojumu saņemšanas vai mainīt Jūsu izvēlētos piedāvājumu un paziņojumu saņemšanas veidus (saziņas kanālus). Jūsu atteikums saņemt Programmas piedāvājumus un informāciju netraucēs Jūsu dalībai Programmā un neliegs Jums izmantot citas Programmas priekšrocības.

4.4. Datu profilēšana, sniedzot individuālos piedāvājumus

Ja, aizpildot klienta anketu, Jūs esat izvēlējies saņemt arī individuālos piedāvājumus un devis piekrišanu Jūsu datu profilēšanai šim mērķim, mēs, tiecoties pēc iespējas labāk Jūs iepazīt, šim mērķim apstrādāsim ne tikai Jūsu klienta anketā norādītos reģistrācijas datus, bet arī papildus analizēsim un izmantosim Jūsu pirkumu datu vēsturi.

Individuālo piedāvājumu sniegšanas mērķim apstrādājamie personas dati

Datu kategorijas

Jūsu klienta kartes numurs, Jūsu vārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese un/vai mobilā tālruņa numurs, informācija par to, ka esat sociālā tīkla lietotājs (ja esat izvēlējies saņemt piedāvājumus, izmantojot sociālos tīklus), pirkumu dati, ieskaitot veikalu, pirkumu datumu un laiku, preču nosaukumus, daudzumus, kopējo pirkumu cenu, Jums piedāvāto individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu piekrišana, ka Jūsu dati tiek profilēti, lai piedāvātu Jums individuālos Programmas piedāvājumus.

Datu apstrādes termiņš

Visu laika periodu, kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana par datu profilēšanu, lai piedāvātu Jums individuālos Programmas piedāvājumus, bet ne ilgāk par Jūsu dalību Programmā. Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam saglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams mūsu interešu un tiesību aizsardzībai saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.


Ja piekrītat, ka Jūsu dati tiek profilēti, piedāvājot Jums individuālos piedāvājumus, mēs iegūstam iespēju Jūs iepazīt un piemērot piedāvājumus īpaši Jums, ņemot vērā Jūsu vajadzības, un sniegt citas īpaši Jums paredzētas priekšrocības. Šiem mērķiem mēs izmantojam automatizētu datu analīzi un lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu. Mēs grupējam un analizējam mums pieejamos datus par Jums, tādus kā Jūsu anketā norādītie dati un/vai pirkumu dati Jūsu iepirkšanās paradumi un/vai citas pazīmes, sniedzam Jums aktuālus, interesantus un izdevīgus piedāvājumus un citu informāciju, kas saistīta ar dalību Programmā.

Ja nevēlaties, lai Jūsu dati tiktu profilēti, Jums sniedzot individuālos piedāvājumus, Jūs varat mums nedot tādu piekrišanu vai jebkurā laikā atsaukt iepriekš dotu piekrišanu. Tādā gadījumā Jūs turpināsiet piedalīties Programmā, taču mēs turpmāk nevarēsim Jums sagatavot individuālos piedāvājumus.

4.5. Piekrišana dalībai preču un pakalpojumu loterijās

Ja, aizpildot klienta anketu, Jūs piekrītat dalībai loterijās, tad klienta anketā ir jānorāda vismaz viens saziņas veids un anketas lauki “vārds”, “uzvārds” un “mobilā tālruņa numurs” / “e-pasta adrese” ir aizpildāmi obligāti, pretējā gadījumā Jūsu piekrišana dalībai loterijās tiks uzskatīta par nederīgu. Personas datu un kontaktinformācijas apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu preču un pakalpojumu loteriju norisi regulējošo normatīvo aktu prasību fiksēt loterijas laimētājus.

Reģistrācijai preču un pakalpojumu loterijās apstrādājamie personas dati

Datu kategorijas

Jūsu klienta kartes numurs, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese un/vai mobilā tālruņa numurs, informācija par pirkumu vēsturi.

Datu apstrādes pamats

Jūsu piekrišana dalībai preču un pakalpojumu loterijās atbilstoši Noteikumos paredzētajai kārtībai un mums kā personas datu apstrādes pārzinim normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde.

Datu apstrādes termiņš

Lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar preču un pakalpojumu loteriju norisi regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, Jūsu dati šim mērķim tiks saglabāti vismaz 5 (piecus) gadus.

5. Statistika, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpēte

Programma ir izveidota, lai sniegtu labumus un papildu vērtības gan Jums, gan mūsu uzņēmējdarbībai. Veikali “Biotēka” velta visas pūles, lai mūsu veikalos pircēji justos ērti un rīkotās pārdošanas akcijas un piemērotās atlaides pēc iespējas labāk atbilstu mūsu pircēju vajadzībām.

Statistikas, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpētes mērķiem apstrādājamie personas dati

Datu kategorijas

Dzimšanas datums, dzimums, pirkuma dati, ieskaitot veikalu, pirkumu datumu un laiku, preču nosaukumus, daudzumus, kopējo pirkumu cenu, ar klienta karti piešķirto atlaižu summu.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Mūsu leģitīmās intereses analizēt datus un sagatavot uzņēmējdarbībai nepieciešamās atskaites, lai vērtētu mūsu uzņēmējdarbību, un radītu labumus gan Jums kā klientam, gan mūsu uzņēmējdarbībai.

Datu apstrādes termiņš

Ne ilgāk kā 5 (pieci) gadi.


Veicot statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpēti, kā arī gatavojot mūsu uzņēmējdarbībai nepieciešamos pārskatus, mēs izmantojam automatizētus datu apstrādes rīkus. Apstrādes laikā mēs izmantojam nepersonalizētus datus un neapstrādājam Jūsu vārdu, kontaktinformāciju un citu Jūs identificējošu informāciju. Datu apstrādes statistikas, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpētes mērķim palīdz mums pieņemt būtiskus uzņēmējdarbības lēmumus par mūsu pircēju vajadzībām atbilstoša sortimenta veidošanu, cenu veidošanu, preču izvietošanu, veikalu attīstību.

Statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpētes darbības neietekmē Jūsu individuālas tiesības un intereses.

5.1. No kādiem avotiem mēs apkopojam Jūsu personas datus

Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jūsu aizpildītās klienta anketas.

5.2. Kādos gadījumos un kādiem datu saņēmējiem mēs atklājam Jūsu datus

Jūsu datus mēs varam nodot apstrādei datu saņēmējiem, kuri palīdz mums izpildīt un administrēt Programmu. Tādas personas var būt datubāžu programmatūras uzturētāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgvedības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Mūsu iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.


Lai nodrošinātu gan mūsu tiesības, darbinieku un īpašuma drošību, gan pircēju tiesības, dati var tikt nodoti arī kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai uzraudzības institūcijām, taču tikai atbildot uz to pieprasījumiem un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, normatīvo aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā.

6. Kādas tiesības Jums sniedz datu aizsardzības normatīvie akti un kā tās varat izmantot

Datu aizsardzības normatīvie akti piešķir Jums tiesības, kuras Jūs varat brīvi izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespēju izmantot Jūsu tiesības.

6.1. Tiesības iegūt informāciju par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un, ja apstrādājam, tad kādus

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, kā arī to nozīmi un sekām.

Lielāko daļu no šīs informācijas mēs sniedzam Jums šajā Politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.
Ja šajā Politikā sniegtā informācija Jums nav pietiekama vai vēlaties saņemt pirkumu vēsturi, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums šīs Politikas 7. sadaļā norādītajos veidos.

6.2. Tiesības pieprasīt labot personas datus

Ja ir mainījušies Jūsu klienta anketā norādītie dati vai Jūs konstatējat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.


Jūs varat labot savus datus, no jauna aizpildot un iesniedzot veikalu “Biotēka” klientu anketu, kas ir pieejama jebkurā veikalā “Biotēka”, kā arī varat vērsties pie mums šīs Politikas 7. sadaļā norādītajos veidos un pieprasīt, lai Jūsu dati tiktu izlaboti vai lai mēs tos precizētu.

6.3. Tiesības atsaukt piekrišanu

Tajos gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un attiecīgo datu apstrāde tiks pārtraukta.


Piemēram, Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai par īpašajiem piedāvājumiem un jaunumiem, individuālu piedāvājumu sagatavošanai nepieciešamai datu profilēšanai, individuālu piedāvājumu saņemšanai, kā arī dalībai preču un pakalpojumu loterijās. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Jūsu turpmāko dalību Programmā un iespēju izmantot citas tās priekšrocības, taču tas nozīmēs, ka mēs nevarēsim sniegt Jums individuālus izdevīgos piedāvājumus vai reģistrēt Jūs dalībai preču un pakalpojumu loterijās.


Jūs varat koriģēt – atsaukt to vai atkārtoti dot iepriekš atsauktu piekrišanu –, iesniedzot no jauna aizpildītu un atbilstoši aktualizētu klienta anketu vai sazinoties ar mums šīs Politikas 7. sadaļā norādītajos veidos.


Ja Jūsu piekrišana zaudē spēku vai tiek atsaukta vai anulēta, mēs dzēšam datus, kas tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, ja vien to apstrādei nav arī cits pamats, lai sasniegtu citus šajā Politikā paredzētos datu apstrādes mērķus, bet Politikā norādītajos gadījumos – neatgriezeniski anonimizējam datus.


Jebkurā situācijā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.

6.4. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs.


Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

No 2018.gada 25.maija, uzsākot pilnībā piemērot Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Jūs papildus iegūstat sekojošas tiesības.

6.5. Tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrāde ir pamatota ar leģitīmajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm. Tomēr, ņemot vērā Programmas mērķus un abu pušu – gan Jūsu kā datu subjekta, gan mūsu kā datu pārziņa, leģitīmo interešu līdzsvaru, Jūsu iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot Jūsu datu apstrādi, ko mēs veicam uz mūsu leģitīmo interešu pamata, mēs nevarēsim nodrošināt iespēju Jums turpmāk piedalīties Programmā.


Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

 

6.6. Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)

Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus.

Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

6.7. Tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi

Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi uz mūsu leģitīmo interešu pamata, Jums ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr norādām, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šādu ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums Programmas sniegtās ērtības un priekšrocības.

Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

6.8. Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs mums esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, mēs Jūsu tiesību realizāciju nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūtīsim Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jūsu izvēlētajam adresātam, ievērojot Jūsu pieprasījumā norādīto informāciju.

Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam.


7. Lūgumu izskatīšanas kārtība

Tiecoties aizsargāt visu mūsu pircēju datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu sniegt datus vai īstenot citas Jūsu tiesības, būs jāpārliecinās, vai klienta karte ir izdota tieši Jums. Šim mērķim mēs varam lūgt Jūs norādīt Jūsu klienta anketā norādītos aktuālos anketas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu (diena, mēnesis), e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru un salīdzināt, vai Jūsu norādītie dati sakrīt ar Jūsu klienta anketā norādītajiem datiem. Veicot šo pārbaudi, mēs atbilstoši Jūsu klienta anketā izvēlētajam saziņas veidam varam Jums izsūtīt kontroles paziņojumu uz mobilo tālruni vai e-pastu, lūdzot veikt autorizāciju. Ja atpazīšanas procedūra būs neveiksmīga, piemēram, Jūsu norādītie anketas dati nesakritīs ar klienta anketā norādītajiem datiem vai Jūs neveiksiet autorizāciju pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma, mēs būsim spiesti konstatēt, ka Jūs neesat lūgto datu subjekts, un būsim spiesti noraidīt Jūsu iesniegto lūgumu.

Saņemot Jūsu lūgumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto atpazīšanas procedūru, mēs apņemamies nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un atpazīšanas procedūras beigām, sniegt Jums informāciju par Jūsu lūguma izpildes virzību. Ņemot vērā lūguma sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz 2 (diviem) mēnešiem, par to mēs informēsim Jūs līdz pirmā mēneša beigām un norādīsim šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbildi mēs Jums sniegsim ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja Jūs lūgsiet Jums atbildēt citā veidā.

Ja būsim spiesti noraidīt Jūsu lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, mēs Jūs rakstveidā informēsim par atteikumu, attiecīgi pamatojot atteikumu.

7.1. Datu pārziņa kontaktinformācija

Par visiem personas datu apstrādes jautājumiem ar mums varat sazināties šādos veidos:

Rakstot uz e-pasta adresi: birojs@cintamani.lv

Zvanot pa tālruni: +371 67291712 vai +371 29579752.

Pasta korespondences adrese: Jelgavas ceļš 20, Tīraine, Mārupes novads, LV- 2167

8. Datu drošība

Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, mēs no tiem pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu Jūsu datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību.

8.1. Ilgāka datu uzglabāšana

Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, mēs iznīcināsim Jūsu datus, bet Politikā norādītajos gadījumos – anonimizēsim pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā periodā.


Ilgāka īpaši šajā Politikā norādīto Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

  • tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar pretenzijām vai prasībām;
  • ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
  • Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.
9. Sīkdatnes

Informējam, ka mūsu interneta vietnē www.biotēka.lv un www.bio.lv mēs izmantojam sīkdatnes (angļu val. “cookies”), kas ir mazas informācijas datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datoru vai citu iekārtu, piemēram, mobilo tālruni, kad apmeklējat mūsu interneta vietni, un tās tiek saglabātas Jūsu lietotajā pārlūkprogrammā nolūkā saglabāt datus, lai mēs varētu Jūs atpazīt kā Programmas dalībnieku, kad Jūs, it sevišķi, atkārtoti, apmeklējat mūsu interneta vietni. Ar sīkdatņu palīdzību mēs tāpat varam sasaistīt Jūsu pirkuma vēsturi, citus datus, ko apstrādājam Programmas ietvaros, ar pārlūkošanu internetā. Ar sīkdatņu palīdzību iegūtā informācija mums ļauj nodrošināt Jums ērtāku mūsu interneta vietnes pārlūkošanu, sniegt Jums pievilcīgus piedāvājumus un uzzināt vairāk par mūsu tīmekļvietnes lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan mūsu interneta vietni, gan Jūsu apkalpošanu, gan arī Programmu.

Mūsu interneta vietnē tāpat tiek izmantotas trešo personu sīkdatnes. Tās tiek lietotas, lai veidotu ikviena apmeklētāja pārlūkošanas vēsturi nolūkā parādīt tieši Jums paredzēto reklāmu un nodrošināt labāko pieredzi, apmeklējot mūsu interneta vietni. Ja Jūsu pārlūkprogramma ļauj ierakstīt trešo personu sīkdatnes, mūsu izvēlētajam partnerim būs iespēja ierakstīt savas sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammā.

10. Politikas spēkā esamība un grozījumi

Šī Politika stājās spēkā ar 2020. gada 29. jūlija. Ar Privātuma Politiku un tās atjauninājumiem Jūs varat iepazīties interneta vietnē www.bioteka.lv un veikalos “Biotēka” klātienē uzjautājot pārdevējām pie kases. Par izmaiņām, izmantojot Jūsu klienta anketā norādīto kontaktinformāciju, un aicināsim ar tām iepazīties.